За Нотариуса

Защо да се обърнем към нотариус?

От гледна точка на изискването за нотариална заверка, документите могат да бъдат разделени на два вида: Такива, които задължително трябва да бъдат нотариално заверени (напр. договорите за покупко-продажба на регистрирани МПС) и такива, за които това не е задължително (напр. договорите за наем).

За документите, подлежащи на задължителна нотариална заверка, отговорът на въпроса “Защо нотариус?” изглежда прост – “Защото сме длъжни.” А защо сме длъжни? – Защото за сключването на определени видове договори законът е предвидил изискване за предварителна проверка и контрол от компетентно, безпристрастно и независимо лице с оглед опазване сигурността на гражданския оборот и опазване на правата и интересите на страните. Затова при документите, за които нотариалната заверка е задължителна, казаното по-долу важи в най-голяма степен.

Каква е ползата от нотариалната заверка? Какви предимства ни дава тя?

Проверка за законосъобразност – При заверката на даден документ (напр. договор) нотариусът е длъжен да провери легитимацията на страните и тяхната правоспособност и дееспособност за сключването на сделката, материализирана в този документ, както и да провери, дали съдържанието на документа не противоречи на закона. По този начин се избягват последващи спорове и разходи по съдебни дела.

Изясняване на правата и задълженията на страните – Нотариусът е длъжен да запознае страните ясно, точно и недвусмислено с правата и задълженията, които те поемат, подписвайки съответен документ. Нотариусът е длъжен да бъде безпристрастен и няма право да дава предимство на едната страна пред другата.

Доказателствена сила – Щом като даден документ е заверен от нотариус, до доказване на противното се приема за установено, че този документ е подписан от лицата, посочени като негови страни и е подписан на датата, посочена в заверката.

Изпълнителна сила – Нотариално заверените договори имат т.нар. изпълнителна сила по отношение на съдържащите се в тях задължения за предаване на вещи и изплащане на парични суми. Това означава, че изправната страна по договора може да се снабди с изпълнителен лист по една кратка процедура, без да е необходимо да води продължителни дела.